Disclaimer

Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op de website van Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV. Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV behoudt zich dan ook het recht voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV.

De Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het onderhouden en samenstellen van deze site en heeft daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. De Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd actueel, juist en volledig is. De inhoud en werking van deze site kan daarom zonder aankondiging door de Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV worden gewijzigd. De Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Publicatie of distributie van deze website of de inhoud van deze site, op welke wijze dan ook, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Vastgoed Maatschappij.

]]>